ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look for*, -look for-

look for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look for (phrv.) มองหา See also: ค้นหา Syn. quest for, search for, seek for
look for (phrv.) หวังว่าจะได้รับ See also: คาดหวัง Syn. search after, search for, seek after, seek for
look for (phrv.) แส่หาเรื่อง See also: ได้เรื่อง, ทำให้ประสบกับความยุ่งยาก Syn. ask for, head for
look for (phrv.) ค้นหา See also: หา Syn. seek, search for
look for (phrv.) เฝ้ารอ See also: เฝ้าคอย, คาดหวัง Syn. anticipate, expect
look forward to (idm.) ตั้งตาคอย See also: รอคอย
look forward to (phrv.) ตั้งตาคอย See also: รอคอย
look forward to (phrv.) ตั้งหน้ารอคอย Syn. anticipate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับมือใครดมไม่ได้ (v.) cannot look for the one who makes trouble
มองหา (v.) look for See also: search for Syn. แลหา, หา
สอดส่าย (v.) look for Syn. มองหา
เที่ยวหา (v.) look for See also: go around looking for, search (for), seek for Syn. ตามหา
เสาะแสวงหา (v.) look for Syn. เสาะหา, แสวงหา
แลหา (v.) look for See also: search for Syn. หา
ตามหา (v.) look for someone
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like to look for paintings?คุณอยากไปดูภาพวาดไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd better go out again and look for him.ฉันดีกว่าออกไปอีกครั้งและ มองหาเขา
All right, Frank. I'll go and look for Maxim.ตามสบายค่ะ แฟรงค์ ฉันจะไปออกตามหาเเม็กซิมเอง
Come on, let's all look for the Sea of Green.ขอให้ทุกคนมองหาทะเลสีเขียว
Don't look for it, Taylor.ไปดูให้เต็มตาเทย์เลอร์
One morning, I cleaned out my volcanoes, took one last look for baobabs and put my planet in order.เช้าวันหนึ่ง ผมทำความสะอาดภูเขาไฟของผม ดูต้นขนมปังลิงของผมครั้งสุดท้าย แล้วก็จัดดาวของผมให้เรียบร้อย
Abner was sorry for taking me to look for his junk, I'm sorry to still be stuck in this dive.เอ็บเนอร์เสียใจที่พาฉันมาดูขยะของเขา ฉันเสียใจที่ยังติดอยู่ที่นี่
Father and Mother will look for you later.พ่อกับแม่จะตามเจ้าไปทีหลัง.
If he is capable, go look for Ouyang Feng and fight it out.ถ้าเค้าแน่จริง, ก็ไปสู้กับอาวเอี๊ยงฮงเลยสิ.
You brought me here to look for my family.คุณพาฉันมาที่นี่เพื่อมอง หาครอบครัวของฉัน
You guys be careful. You're not back in half an hour, I'm coming out to look for you.ระวังตัวด้วย ถ้าครึ่งชั่วโมงคุณไม่กลับ ผมจะออกไปตาม
After that, I will look for a new girl.หลังจากนั้น พ่อก็จะหาผู้หญิงคนอื่น
We'll look for your family in...เราจะตามหา ครอบครัวของนายใน...

look for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, 搜索] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search
仰望[yǎng wàng, ㄧㄤˇ ㄨㄤˋ, 仰望] to look for guidance
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, 巴望] look forward to
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, 展望] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, 搜寻 / 搜尋] search for; look for

look for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
将来展望[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future
尋ねる(P);訊ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) (1) to ask; to enquire; to inquire; (2) to search; to look for; to look into; to investigate; (P)
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
心待ちにする[こころまちにする, kokoromachinisuru] (exp,vs-i) to look forward to
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to
期待を寄せる[きたいをよせる, kitaiwoyoseru] (exp,v1) (often ...に期待を...) to pin one's hope on; to look forward to; to look toward; to get one's hopes up
楽しみにする[たのしみにする, tanoshiminisuru] (exp,vs-i) to look forward to something
漁る[あさる(P);すなどる(ok);いさる(ok), asaru (P); sunadoru (ok); isaru (ok)] (v5r,vt) to fish for; to look for; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for

look for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
หาเหตุ[v.] (hāhēt) EN: find fault (with) ; stir things up ; look for trouble FR:
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
กำเสาะ[v.] (kamsǿ) EN: explore ; search ; look for ; seek FR:
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
ค้น[v.] (khon) EN: search ; seek ; look for ; look sth up ; ransack ; frisk FR: chercher ; fouiller
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ค้นของ[v. exp.] (khon khøng) EN: look for something ; search for FR:
แกว่งเท้าหาเสี้ยน[v.] (kwaengthāoh) EN: look for trouble ; make trouble FR:
แกว่งตีนหาเสี้ยน[v.] (kwaengtīnhā) EN: look for trouble ; make trouble FR:
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux ; chercher ; rechercher
เราะ[v.] (rǿ ) EN: look for a way (out/in/through) ; skirt FR:
รอคอย[v. exp.] (rø khøi) EN: wait ; await ; tarry ; look for FR: attendre ; espérer
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong h) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes FR: faire campagne ; mener campagne
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for ; look for and select ; select FR: rechercher
แสวงหา[v. exp.] (sawaēng hā) EN: seek for ; search for ; look for ; explore FR: rechercher ; viser ; explorer
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out FR: rechercher
สืบค้น[v.] (seūpkhon) EN: search for ; look for ; seek ; retrieve ; investigate FR: rechercher
สอดส่าย[v.] (søtsāi) EN: look for FR:
ตามหา[v. exp.] (tām hā) EN: look for someone ; capture FR: capturer
ถามหา[v. exp.] (thām hā) EN: ask ; ask for ; inquire ; question ; look for FR: demander à
ตีรวน[v.] (tīrūan) EN: make trouble ; be a troublemaker ; look for a fight FR:
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à
ยักย้ายถ่ายเท[v. exp.] (yakyāi thāi) EN: search for a remedy ; look for a solution FR:
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire FR:
รอ[v.] (rø) EN: look forward to FR:
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
ตั้งตารอคอย[v. exp.] (tang tā røk) EN: FR: look forward to
หวัง[v.] (wang) EN: hope ; expect ; wish ; look forward FR: espérer ; compter

look for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachmieter {m} | einen Nachmieter suchennext tenant | to look for someone to take over the flat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look for
Back to top