ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

longhaired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *longhaired*, -longhaired-

longhaired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
longhaired (adj.) เกี่ยวกับความรู้หรือรสนิยม Syn. longhair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า longhaired
Back to top