ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

logo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *logo*, -logo-

logo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
logo (abbr.) โลโก้ (คำย่อของ logotype) See also: เครื่องหมาย
logogram (n.) สัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทนคำ
English-Thai: HOPE Dictionary
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
logoตราสัญลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logo ภาษาโลก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
logo (abbr.) โลโก้ (คำย่อของ logotype) See also: เครื่องหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can see that being a good logo for the principled company.ผมว่านี่เป็นโลโก้ที่ดี สำหรับบริษัทที่มีวินัย
We saw Tiger Woods on TV with a hat with a Nike logo on it and we figured you know he probably gets like millions of dollars just to wear the hat on a press conference.เราเห็นไทเกอร์ วูดส์ในทีวี (คริส บาร์เรตต์ และ ลุค แมคคาบี นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีบรรษัทเป็นสปอนเซอร์) ใส่หมวกที่มีตราไนกี้ แล้วเราก็คิดว่า
I only saw a tofu shop logo on his car.ฉันเห็นชื่อร้านเต้าหู้บนรถคันนั้น
There's no logo on them.ไม่เห็นมีสัญลักษณ์บอก
So,I got a match. It's the logo for the blue ridge bus lines.มันตรงกันเลย, นี่มันเป็นโลโก้ของ "บลู ริดจ์ บัส ไลน์"
Yes, it's the logo of my husband's law firm.รู้ มันเป็นโลโก้ของ บริษัทกฎหมายของสามีฉัน
The hotel's logo is on these cuffs.ตราโรงแรมอยู่บนกุญแจมือนี่ด้วย
Cristal seems to have changed its logo and spelling.คริสตอล ดูเหมือนว่า จะเปลี่ยนโลโก้กับคำสะกดนะ
And we could improve the logo and general style of the site, make it look much more high-class.- ค่ะ สุดยอดเลย เหรอ ตกลง มันสำคัญมาก อีกอย่างเราจะปรับปรุง
That's the logo for the new strip club here in South Beach.โลโก้นั้นเป็นของคลับเปลื้องผ้า ที่เปิดใหม่ ในเซาท์บีช
I've seen the logo before at Moloch's.ผมเคยเห็นโลโก้นี้มาก่อน... ... ที่ห้องโมล็อค
Well, the team logo is a fig, just a, just one single fig.คือเสื้อทีม แค่เรื่องเสื้อทีมอย่างเดียว

logo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, 徽] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, 徽章] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
单词产生器模型[dān cí chǎn shēng qì mó xíng, ㄉㄢ ㄘˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 单词产生器模型 / 單詞產生器模型] logogen model
表意符阶段[biǎo yì fú jiē duàn, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 表意符阶段 / 表意符階段] logographic stage
逻各斯[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ, 逻各斯 / 邏各斯] logos (transliteration)
商标[shāng biāo, ㄕㄤ ㄅㄧㄠ, 商标 / 商標] trademark; logo

logo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンボルマーク[, shinboruma-ku] (n) logo (wasei
スタジアムジャンパー[, sutajiamujanpa-] (n) jacket with team's logo (wasei
スタジャン[, sutajan] (n) (abbr) (See スタジアムジャンパー) jacket with team's logo (wasei
ゼッケン[, zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger
リンクバナー[, rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site)
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle
ブロゴスフィア[, burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers)
ログアウト[, roguauto] (n,vs) {comp} logout; logging off
ログオフ[, roguofu] (n,vs) {comp} logoff
ロゴ[, rogo] (n) (1) logo; (2) (abbr) logotype; (P)
ロゴタイプ[, rogotaipu] (n) logotype
単語文字[たんごもじ, tangomoji] (n) logogram; logograph
異種[いしゅ, ishu] (adj-na,n,adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous
相似器官[そうじきかん, soujikikan] (n) analogous organ
相同染色体[そうどうせんしょくたい, soudousenshokutai] (n) homologous chromosome
神の言葉;神の言[かみのことば, kaminokotoba] (exp) (1) Word of God; God's Word; sword of the Spirit; (2) (See ロゴス) Logos (i.e. the Trinity incarnate in Jesus Christ)
自家血清[じかけっせい, jikakessei] (n) autologous serum
表語文字[ひょうごもじ, hyougomoji] (n,adj-no) logogram; logograph
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ロゴ[ろご, rogo] Logo
ログアウト[ろぐあうと, roguauto] logout
ログオフ[ろぐおふ, roguofu] logoff (vs)
ログオン[ろぐおん, roguon] logon (vs)

logo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องหมายการค้า[n.] (khreūangmāi) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype FR: marque commerciale [f] ; marque de fabrique [f] ; marque [f] ; logo commercial [m]
โลโก้[n.] (lōkō) EN: logo ; brand FR: logo [m] ; marque [f]
ตราสัญลักษณ์[n.] (trāsanyalak) EN: logo FR: logo [m]
คล้าย ๆ = คล้ายๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to FR:
ลงบันทึกปิด[n.] (long banthe) EN: logoff FR: logoff [m]
ลงบันทึกเปิด[n.] (long banthe) EN: logon FR: logon [m]
สิงโตรวงข้าว[n. exp.] (singtō rūan) EN: Bulbophyllum morphologorum FR: Bulbophyllum morphologorum

logo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff
homolog; ähnlich [med.] {adj}homologous
Logo {n} | Logos
Logopäde {m}; Logopädin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า logo
Back to top