ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loggerhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loggerhead*, -loggerhead-

loggerhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loggerhead (n.) การทะเลาะวิวาท See also: การขัดแย้ง
loggerhead (n.) คนโง่เง่า Syn. stupid person, blockhead
loggerhead (n.) เต่าทะเลหัวโตชนิดหนึ่ง
loggerhead (n.) ที่ใส่หมึกมีฐานแบนและกว้าง
loggerhead (n.) เสากลมที่อยู่ท้ายเรือล่าปลาวาฬ
English-Thai: HOPE Dictionary
loggerhead(ลอก'เกอะเฮด) n. คนโง่,คนทึ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
loggerhead(n) คนทึ่ม,คนโง่

loggerhead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积不相能[jī bù xiāng néng, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄋㄥˊ, 积不相能 / 積不相能] always at loggerheads (成语 saw); never able to agree with sb; unable to get on with sb
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)

loggerhead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤海亀[あかうみがめ;アカウミガメ, akaumigame ; akaumigame] (n) (uk) loggerhead turtle (Caretta caretta)
仲の悪い[なかのわるい, nakanowarui] (adj-i) (See 仲が悪い) on bad terms; at loggerheads
海がめ;海亀;海ガメ[うみがめ(海がめ;海亀);うみガメ(海ガメ), umigame ( umi game ; umi kame ); umi game ( umi game )] (n) loggerhead; sea turtle
犬猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (n,adj-no) loggerheads (lit

loggerhead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัดง้าง[v.] (khat-ngāng) EN: be at loggerheads (with sb) ; be at an impasse FR:
ขวางโลก[v.] (khwānglōk) EN: be at loggerheads FR:
งัดข้อ[v.] (ngatkhø) EN: be at loggerheads ; have a clash of ideas FR: avoir une prise de bec
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดใจกัน[v. exp.] (phitjai kan) EN: be estranged ; be at loggerheads ; have a difference FR:

loggerhead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahamatyrann {m} [ornith.]Loggerhead Kingbird
Louisianawürger {m} [ornith.]Loggerhead Shrike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loggerhead
Back to top