ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

locally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *locally*, -locally-

locally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
locally (adv.) เฉพาะแห่ง See also: เฉพาะที่, เฉพาะส่วน, เกี่ยวกับสถานที่
English-Thai: HOPE Dictionary
locally(โล'เคิลลี) adv. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน,เกี่ยวกับสถานที่
English-Thai: Nontri Dictionary
locally(adv) ในท้องถิ่น,ภายในเมือง,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And use this cable, also locally made about 1000เพิ่มสายสัญญานอีก 1,000 กว่า
This hot little house of crime is home to a particularly nefarious group of individuals known locally as the Wild Bunch.บ้านหลังเล็กๆนี้ เป็นศูนย์รวมของอดีตขี้คุกหัวโจก ...เป็นที่รู้จักในนามของ "แก๊งจอมแสบ"
We've had some successes locally but overall, the supply seems to be growing.ทุกอย่างที่เราทำได้ - ขอบคุณครับ - ขอบคุณครับ แฮงค์
A planet locally known as Earthดาวเคราะห์ที่รู้จักกันในนามว่า\ โลก
Carbon-based life form, locally known as Susan is now too strongสิ่งมีชีวิตคาร์บอนด์ ที่รู้จักกันในชื่อซูซาน \ตอนนี้เธอแข็งแรงมาก
It's known locally as...รู้จักกันทั่วไปว่า...
Well, we're 100% locally sourced, biodynamic, and you get a free affirmation with every order.อาหารของเรามาจากท้องถิ่นและปลอดสารพิษ และคุณจะได้รับการรับรอง\ ในทุกเมนู
There's a lot of rich cultural heritage disappearing, and we're trying to protect what's left both locally and globally...มีมรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากที่ได้หายไป และพวกเราพยายามปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่ ทั้งในประเทศและทั่วโลก
Uh, there was a grave desecrated locally three days ago.มีสุสานที่ถูกทำลายแถวๆนี้ เมื่อสามวันก่อน
Locally sourced fresh food.อาหารสดใหม่พื้นบ้านในย่านนั้น
What began locally... has now broken out into a global epidemic.เหตุที่เริ่มจากจุดเล็กๆในเมืองเมืองหนึ่ง ขณะนี้ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก
Locally, the mass killings appear to have moved inland.การฆาตกรรมได้ปรากฏขึ้นอยู่ในเมือง

locally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土制[tǔ zhì, ㄊㄨˇ ㄓˋ, 土制 / 土製] locally manufactured
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, 土产 / 土產] produced locally; local product (with distinctive native features)
就地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, 就地] locally; on the spot

locally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
現地調達[げんちちょうたつ, genchichoutatsu] (n,vs) local procurement; local content; sourcing locally
現調[げんちょう, genchou] (n,vs) (abbr) (See 現地調達) local procurement; local content; sourcing locally
地卵[じたまご, jitamago] (n) locally-produced egg
地米[じまい, jimai] (n) locally-produced rice

locally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในประเทศ[adv.] (nai prathēt) EN: inside the country ; locally FR:
ทำในท้องถิ่น[adj.] (tham nai th) EN: locally made FR:
ทำในประเทศ[adj.] (tham nai pr) EN: domestic ; locally-made FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า locally
Back to top