ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lingeringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lingeringly*, -lingeringly-

lingeringly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lingeringly (adv.) อย่างอ้อยอิ่ง See also: อย่างอาลัยอาวรณ์

lingeringly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะบอย[adv.] (tabøi) EN: slowly ; slackly ; lingeringly ; leisurely ; clumsily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lingeringly
Back to top