ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lift up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lift up*, -lift up-

lift up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lift up (phrv.) ยกขึ้น Syn. pull up
lift up (phrv.) กระตุ้น See also: ให้กำลังใจ, ทำให้ร่าเริง Syn. pull up
lift up (phrv.) ยกขึ้น See also: อุ้มขึ้น, ยก, แบกขึ้น Syn. pick up, gather up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะดี่ (v.) lift up See also: pry up, lever Syn. ดีดขึ้น, กระดี่
ดีดขึ้น (v.) lift up See also: pry up, lever Syn. กระดี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us lift up our hearts and voices together to give Him thanks and praise for our safe passage...ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระผู้เป็นเจ้า ปล่อยให้เสียงเพลงยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้น เพื่อการสวดและขอบคุณพระเจ้า...
You have to lift up the knob under the--คุณต้องบีบปุ่มตรงนั้น...
I need you to lift up your shirt.ฉันอยากให้เธอเลิกเสื้อขึ้นมา
Gentlemen, lift up your skirts and start your engines.ท่าน สุภาพบุรุษ ถกกระโปรงขึ้น แล้วติดเครื่องได้แล้ว
♪ Lift up your frown ♪ขึ้นมาจากก้นหลุมของคุณ
That's one of those cars you told me I'd never be able to lift up all by myself.นั่นเป็นหนึ่งในรถ ที่คุณบอกว่าผมไม่มีทางยกมันไหว ด้วยมือเปล่า
But just think about how you could lift up the worldแต่ให้เธอแค่คิดว่าจะทำให้มันดูไม่แย่ยังไง
D uh, uh, uh, uh d d lift up your cotton socks duh, uh, uh, uh lift up your cotton socks
Mr. President, could you lift up your hat?เปลี่ยนท่านิดหน่อยดีกว่านะ
I appreciate the thought very much. So why don't you lift up that facemask and give me a kiss.รู้สึกปลื้มมากเลยกับไอเดียนี้ เอาเป็นรีบถอดหน้ากอกออกแล้วมาจุ๊บๆฉันแถมด้วย
Can you lift up your arm? Does that hurt?คุณสามารถยกแขนของคุณหรือไม ที่ไม่เจ็บหรือเปล่า?
Okay, lift up his shirt, lift up his shirt!โอเค ยกชายเสื้อเขาขึ้นมาNยกชายเสื้อเขาขึ้นมา

lift up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 袺] lift up a dress
高举[gāo jǔ, ㄍㄠ ㄐㄩˇ, 高举 / 高舉] lift up; hold high

lift up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪釣り;雪釣;雪つり[ゆきつり;ゆきづり(雪釣り;雪釣), yukitsuri ; yukiduri ( yuki tsuri ; yuki tsuri )] (n) (arch) game in which children use a piece of charcoal on a string to create and lift up snowballs
差し上げる(P);差上げる(io)[さしあげる, sashiageru] (aux-v,v1,vt) (1) (hum) to give; to offer; (v1,vt) (2) (hum) to lift up; to hold up; to raise; (P)
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P)

lift up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัน[v.] (chan) EN: lift up FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
ดีดขึ้น[v. exp.] (dīt kheun) EN: lift up FR:
กะดี่[v.] (kadī) EN: lift up FR:
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:
ยก[v.] (yok) EN: carry ; lift ; lift up ; hold ; raise ; elevate FR: porter ; soulever ; lever ; élever ; hisser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lift up
Back to top