ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life span

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life span*, -life span-

life span ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life span (n.) ระยะยาวแห่งชีวิต See also: ช่วงอายุ, ช่วงชีวิต Syn. lifetime, life
English-Thai: HOPE Dictionary
life spann. ระยะยาวแห่งชีวิต,ช่วงอายุ,ช่วงชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
life spanช่วงอายุขัย, อายุขัย, ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The increasing amount of graffiti that appeared on it during its six-week life span.จำนวนของลวดลายที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ในระยะเวลา6สัปดาห์
" I was tested for Huntington's, and my life span's been cut in half.""ฉ้นเป็นโรคฮันทิงตันส์(ระบบประสาทผิดปกติ) และช่วงชีวิตของฉันถูกตัดเหลือครึ่งหนึ่ง"
It can double your life span!มันก็คือสุดยอดยา ชุนมังดัน มันทำให้ชีวิตยืนยาวเป็นสองเท่า
I'm not trying to be a dick, but... what do you think that does to her life span?แต่นายคิดไหมว่า เธอจะอายุยืนได้แค่ไหน

life span ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿命 / 壽命] life span; life expectancy

life span ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人寿[じんじゅ, jinju] (n) man's life span
寿命[じゅみょう, jumyou] (n) life span; (P)

life span ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
ขัย[n.] (khai) EN: life span ; lifetime FR:

life span ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensdauer {f}life cycle; life span

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life span
Back to top