ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lie down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lie down*, -lie down-

lie down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie down (phrv.) นอนลง Syn. lay down
lie down on (phrv.) นอนเหยียดยาวบน
lie down under (phrv.) ยอมทนทุกข์ทรมาน Syn. lie down, sit down under
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนลง (v.) lie down Ops. ลุกนั่ง
ลงนอน (v.) lie down Syn. นอนลง Ops. ลุกนั่ง
เค้ง (v.) lie down See also: assume a horizontal position Syn. นอน
เอนกาย (v.) lie down Syn. นอน, เอนหลัง
เอนหลัง (v.) lie down Syn. นอน, เอนกาย
แบ (v.) lie down See also: stretch out, recline Syn. แผ่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To lie down somewhere, anywhere, and die alone.นอนลงที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เพื่อตายอย่างโดดเดี่ยว
Do you think he's likely to lie down for us now?You think he's likely to lie down for us now?
The job I had on the outside wasn't much better than this... but at least I got to go home every night... and lie down next to that sweet smell, man.งานที่ฉันทำอยู่ข้างนอกนะ/ ก็ไม่ได้ดีกว่านี้เท่าไหร่หรอก... . แต่อย่างน้อยฉันก็ได้/กลับบ้านทุกคืน...
I just need to lie down here and sleep.ฉันแค่อยากนอนลงและหลับไป
On the street I can hear the people talking around me as I lie down like I am now.บนถนน ฉันสามารถได้ยินคนพูดคุยรอบข้าง แต่ถ้าฉันนอนลงอย่างตอนนี้
I imagine they lie down for you like lovers.พบลองนึกภาพว่ามันนอนรอคุณอยู่ ราวกับเป็นคู่ีรัก
You make me lie down in green pastures.ท่านให้ลูกได้นอนบนทุ่งหญ้าสีเขียว
I need to lie down Need some airฉันต้องการนอนลง ต้องการอากาศ
Okay, honey. Lie down for your nap, sweetie.โอเค ที่รักนอนลงไปนะลูก
Why don't you let me finish setting the table, and you can go lie down for a little bit?ยกเว้น บิน #530 00; 36;
And the wolf shall lie down with the lamb.และหมาป่าก็จะนอนลงข้างๆเจ้าแกะน้อย
You think she'd lie down with me?นายว่าเธอจะนอนลงข้างๆชั้นมั้ย

lie down ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐn, ㄑㄧㄣˇ, 寝 / 寢] lie down

lie down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down
せぶる[, seburu] (v5r) (See 臥せる) to sleep; to lie down
横になる[よこになる, yokoninaru] (exp,v5r) to lie down (and rest)
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) (obsc) (See 臥する) to lie down (in bed); to take to one's bed
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) to lie down (in bed)
臥する[がする, gasuru] (vs-s,vi) (obsc) to lie down (in bed); to take to one's bed
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P)
横たわる[よこたわる, yokotawaru] (v5r,vi) to lie down; to stretch out; (P)
臥せる[ふせる, fuseru] (v5r,vt) to lie down; to retire; to go to bed
転がる[ころがる, korogaru] (v5r,vi) (1) to roll; to tumble; (2) to fall over; to roll over; (3) to lie down; (4) to be scattered about; to be common; (5) (of a situation or outcome) to change; to turn out; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down

lie down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนตัว[v.] (ēntūa) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เค้ง[v.] (khēng) EN: lie down FR:
เคล้ง[v.] (khlēng) EN: lie down FR:
ลงนอน [v.] (longnøn) EN: lie down FR: s'allonger ; se coucher ; s'étendre
นอน[v.] (nøn) EN: lie down ; recline FR: se coucher ; s'allonger
นอนเอาแรง[v. exp.] (nøn ao raēn) EN: lie down for a rest FR:
นอนเล่น[v.] (nønlen) EN: take a rest ; lie down ; take a nap ; nap FR: somnoler
นอนลง[v. exp.] (nøn long) EN: lie down FR: s'allonger
ทอดกาย[v. exp.] (thøt kāi) EN: lie down FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lie down
Back to top