ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

levelheaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *levelheaded*, -levelheaded-

levelheaded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
levelheaded (adj.) สุขุม See also: รอบคอบ Syn. sensible
English-Thai: HOPE Dictionary
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you've always said I was a very levelheaded guy. And I am.แต่คุณเคยบอกว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวประหลาด levelheaded มาก และผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า levelheaded
Back to top