ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lettuce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lettuce*, -lettuce-

lettuce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lettuce (n.) เงินธนบัตร (คำสแลง) Syn. paper money
English-Thai: HOPE Dictionary
lettuce(เลท'ทิวสฺ) n. ผักกะหล่ำ,ผักกาดหอม,เงินสด,ธนบัตร
English-Thai: Nontri Dictionary
lettuce(n) ผักกาดหอม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lettuceผักกาดหอม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผักกาดหอม (n.) lettuce
ผักสลัด (n.) lettuce Syn. ผักกาดหอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ
Mr. McCarthy, if I put this head of lettuce in the bin, it's going to stay there all day it'll be there tomorrow and the next day and we will wind up throwing it away.คุณแม็คคาร์ธี่ครับ ถ้าผมเอาผักหัวนี้วางบนัช้น มันจะต้องอยู่ที่นั่นทั้งวัน มันจะอยู่ที่นั่นวันพรุ่งนี้
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ
Mr. Carrot and Mr. Lettuce had a terrible auto accident. You know what the doctor said at the hospital?แคร็อตกับกะหล่ำประสบอุบัติเหตุ หมอจะพูดว่ายังไง
The lettuce is brown and the tomatoes are bruised.ผักกาดหอมเป็นสีน้ำตาล และมะเขือเทศกำลังเน่า.
I JUST SOLD HER A PLATE OF LETTUCE FOR 7 BUCKS.ผมขายให้เธอแค่จานเดียว ได้ตั้ง 7 เหรียญแนะ
I mean, it could be... * moo shoo pork * * squab with lettuce * *มันอาจเป็น... * moo shoo pork * * squab with lettuce * *
I am embarrassed, so I eat all the lettuce in the worldฉันอับอายเลยกินผักกาดหอมในโลก
February 18th. Mom served lettuce again. Still hate it."18 กุมภา แม่ทำผักกระหล่ำ อีกแล้ว ยังเกลียดมัน
Where's he getting all the lettuce to support this?เขาไปเอาเงินทองจากไหน มาซื้อข้าวของพวกนี้
I went to a little farm in Normandy for the wheat and the lettuce and tomato and -- and I thoroughly examined and comforted the pig before I...slaughtered it for the ham.ฉันไปที่ฟาร์มเล็กๆ ในนอร์มังดีเพื่อหาข้าวสาลี และผักกาดหอม มะเขือเทศ และ ฉันได้ตรวจสอบอย่างละเอียด และทำให้หมูรู้สึกผ่อนคลาย
American cheese, and iceberg lettuce any day.อเมริกันชีส, ผักกาดแก้ว ล้วนๆ

lettuce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莴苣[wō jù, ㄨㄛ ㄐㄩˋ, 莴苣 / 萵苣] lettuce (Lactuca sativa)
莴笋[wō sǔn, ㄨㄛ ㄙㄨㄣˇ, 莴笋 / 萵筍] asparagus lettuce
生菜[shēng cài, ㄕㄥ ㄘㄞˋ, 生菜] lettuce; raw fresh vegetables
[jù, ㄐㄩˋ, 苣] lettuce, see 萵苣|莴苣
[wō, ㄨㄛ, 莴 / 萵] lettuce, see 萵苣|莴苣

lettuce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンカール[, guri-nka-ru] (n) (See サニーレタス) var. of lettuce with curled leaves (wasei
サラダ菜[サラダな, sarada na] (n) butterhead lettuce
サンチュ[, sanchu] (n) Korean lettuce (kor
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris)
岩苦菜[いわにがな;イワニガナ, iwanigana ; iwanigana] (n) (uk) (See 地縛・1) creeping lettuce (Ixeris stolonifera)
玉レタス[たまレタス, tama retasu] (n) iceberg lettuce
石蓴[あおさ(gikun);アオサ, aosa (gikun); aosa] (n) (uk) sea lettuce (Ulva spp.)
秋の野芥子[あきののげし;キノノゲシ, akinonogeshi ; kinonogeshi] (n) Indian lettuce (Lactuca indica)
葉レタス[はレタス, ha retasu] (n) leaf lettuce
レタス[, retasu] (n) lettuce; (P)

lettuce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; iceberg lettuce FR: laitue iceberg [f] ; salade iceberg [f]
ดอกจอก[n.] (døkjøk) EN: water lettuce FR:
เมี่ยงปลาเผา[n. exp.] (mīeng plā p) EN: grilled fish wrapped in lettuce FR:
ผักกาด[n.] (phak kāt) EN: lettuce ; turnip FR: laitue [f]
ผักกาดใบ [n. exp.] (phak kāt ba) EN: loose-leaf lettuce FR:
ผักกาดหอม[n. exp.] (phak kāt hø) EN: lettuce FR: laitue [f]
ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด [n. exp.] (phak kāt hø) EN: butterhead lettuce FR:
ผักกาดแก้ว [n. exp.] (phak kāt ka) EN: iceberg Lettuce FR: laitue iceberg [f] ; laitue pommée [f]
ผักสลัด[n. exp.] (phak salat) EN: lettuce FR:
รักทะเล[n. exp.] (rak thalē) EN: Sea Lettuce ; Scaevola taccada FR: Scaevola taccada
สลัดใบแดง [n. exp.] (salat bai d) EN: red lettuce ; red leaf lettuce FR:
สันตะวา[n.] (santawā) EN: duck lettuce FR:
จอก[n.] (jøk) EN: water salad ; water-lettuce ; Pistia stratiotes FR: laitue d'eau [f] ; Pistia stratiotes

lettuce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muschelblume {f} (Pistia stratiotes)water lettuce
Salatkopf {m}head of lettuce
Salatblatt-Koralle {f} (Pectinia paeonia) [zool.]lettuce coral
Salat {m} [bot.]lettuce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lettuce
Back to top