ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let up*, -let up-

let up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let up (phrv.) ปล่อยให้ขึ้นไป See also: ให้ขึ้นไป
let up (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ค่อยๆหยุด, ค่อยๆเลิก
let up (phrv.) ทำงานหนักน้อยลง See also: พยายามน้อยลง, เหนื่อยน้อยลง Ops. let down
let up (phrv.) หยุด Syn. cease
let up on (phrv.) เข้มงวดกับ See also: กวดขันกับ, เคร่งครัดกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But his personal secretary died, so they let up on restrictions.เลขาฯส่วนตัวของเขาตาย พวกเขาจึงยืดหยุ่นให้
You just have to let up that inner lion!นายก็แค่เลิกเข้าไปหาสิงโต!
I'm gonna call Maya over, and then I just want you to let up ever so lightly, all right?ผมจะเรียกมายา จากนั้นผมอยากให้คุณ ปล่อยเบรคช้าๆ ตกลงมั้ย
He's never gonna let up on you.เขาไม่เคยปล่อยให้มันขึ้นกับคุณ
Gu Jun Pyo, we won't let up just because she's a girl.กู จุน พโย พวกเราจะไม่ยอมแพ้ เพียงแค่เธอเป็นผู้หญิงนะ
I don't think they're gonna let up till they get me.ฉันไม่คิดว่าพวกนั้นจะปล่อยฉันไป
♪ yeah, and it'll let upyeah, and it'll let up
I need to see how it falls. She's not gonna let up until she knows that it's perfect.เธอไม่ยอมปล่อยผ่านจนกวา่จะรู้ว่ามันเพอร์เฟค
My dance teacher, she just won't let up on me.เธอไม่ยอมเลิกจิกฉันซะที
Do not let up, you hear?อย่าใจอ่อนให้มัน ได้ยินมั้ย
Chris, you got five bucks? I left my wallet upstairs.คริส มี 5 เหรียญมั้ย ผมลืมกระเป๋าไว้ข้างบน
Now bestow the tablet upon me so that I may assume command of my kingdom.Now bestow the tablet upon me... ...so that I may assume command of my kingdom.

let up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
เพลามือ[v. exp.] (phēlā meū =) EN: let up ; go easy ; take it easy FR:
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up ; moderate ; subside FR: diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let up
Back to top