ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let the cat out of the bag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let the cat out of the bag*, -let the cat out of the bag-

let the cat out of the bag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let the cat out of the bag (idm.) บอกความลับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เผยความลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will they get away with it? Or did someone let the cat out of the bag?พวกนี้จะรอดไปได้หรือไม่ หรือ จะมีใครปล่อยแมวไปจากกระสอบ
Well, sooner or later, you're gonna need to let the cat out of the bag, Finch.ไม่ช้าก็เร็ว คุณคงต้อง ยอมปล่อยแมวออกจากถุง
You know, let the cat out of the bag.- ฉันกลัวนายเก็บความลับไม่อยู่

let the cat out of the bag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
語るに落ちる[かたるにおちる, kataruniochiru] (exp,v1) to let slip a secret; to let the cat out of the bag

let the cat out of the bag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwām l) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: dire un secret ; divulguer un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เปิดเผยความลับ[v.] (poētphoēikh) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; éventer un secret ; livrer un secret ; vendre la mèche (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let the cat out of the bag
Back to top