ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legendary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legendary*, -legendary-

legendary ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
English-Thai: Nontri Dictionary
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล, แดนลับแล
เมืองลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. แดนลับแล
แดนลับแล (n.) legendary town which can be found by chance See also: hidden city Syn. เมืองลับแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were this great legendary thing.แกเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานไม่ใช่เรอะ
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ
So much for the legendary courtesy of the Elves!ความมีมารยาทอย่างมากของพวกเอลฟ์ ช่างดีเหลือเกิน
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์
And the legendary Morpheus.และมอเฟียสผู้เป็นตำนาน
Once upon a time there was a legendary figure calledกาลครั้งหนึ่ง มีตำนานของคนที่เรียกว่า
To host a legendary eventให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
Whatever Thule or Shambala is, you see to be interested in finding legendary countries.ไม่ว่าจะเป็นทรูล์หรือแชมบาลา คุณก็ยังสนใจค้นหาดินแดนลี้ลับนั่นซินะ
All right, so what's this legendary plan?โอเค ตกลงว่าเราจะสร้างตำนานแบบไหนกัน
A legendary Korean creature that drives evil spirits away.*เป็นปีศาจ ในตำนานโบราณของเกาหลี* *สามารถขับพลัง ปีศาจออกมาได้*
My cousins are the legendary Stifler boys.ลูกพี่ลูกน้องของผมเป็น ตำนานสติฟเลอร์
The legendary harry morgan --แฮรี่ มอร์แกน ผู้เป็นตำนาน

legendary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, 中国古代四大美女 / 中國古代四大美女] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃
传奇人物[chuán qí rén wù, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ ㄖㄣˊ ˋ, 传奇人物 / 傳奇人物] legendary person; legend (i.e. person)
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, 嫦娥] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 猿玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 玃猿] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, 隐土 / 隱土] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond
隐身草[yǐn shēn cǎo, ˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, 隐身草 / 隱身草] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans
[zhèn, ㄓㄣˋ, 鸩 / 鴆] legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb
羲皇上人[xī huáng shàng rén, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄖㄣˊ, 羲皇上人] lit. a person before the legendary emperor Fuxi 伏羲; person from ages immemorial; fig. untroubled person
伏羲[Fú Xī, ㄈㄨˊ ㄒㄧ, 伏羲] Fu Hsi; Fuxi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC (mythical creator of fishing, trapping, and writing)
伏羲氏[Fú Xī shì, ㄈㄨˊ ㄒㄧ ㄕˋ, 伏羲氏] Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
沅江九肋[Yuán jiāng jiǔ lèi, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄟˋ, 沅江九肋] rare talent; lit. legendary nine-ribbed turtle of Yuan river
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 传奇 / 傳奇] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty

legendary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三韓出兵[さんかんしゅっぺい, sankanshuppei] (n) (obsc) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
三韓征伐[さんかんせいばつ, sankanseibatsu] (n) (arch) legendary military invasion of Korea in the 3rd century
伝奇的[でんきてき, denkiteki] (adj-na) legendary
神武[じんむ, jinmu] (n) legendary founding Emperor of Japan
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series)
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous
皇祖[こうそ, kouso] (n) (divine, historical or legendary) founder of an empire

legendary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix FR:
ลับแล[n.] (laplaē) EN: legendary town which can be found by chance FR:
ระดับตำนาน[adj.] (radap tamnā) EN: legendary FR:

legendary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sagenhaft; legendär {adj} | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legendary
Back to top