ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leaflet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leaflet*, -leaflet-

leaflet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leaflet (vt.) แจกใบปลิว
leaflet (vi.) แจกใบปลิว
leaflet (n.) ใบปลิว See also: แผ่นพับ Syn. pamphlet, handbill, flyer
leaflet (n.) ใบอ่อน See also: ใบไม้เล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
leaflet(ลีฟ'ลิท) n. ใบปลิว,ใบแทรก,ใบอ่อน,ส่วนที่คล้ายใบ
English-Thai: Nontri Dictionary
leaflet(n) ใบอ่อน,ใบปลิว,ใบแทรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leafletใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leafletแผ่นปลิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about this leaflet, "Famous Jewish Sports Legends"?ใบปลิวนี่ดีมั้ยคะ "ตำนานกีฬายิวที่มีชื่อเสียง"
Why should I tear my leaflets?ทำไมต้องฉีกใบปลิวข้า
For example, maybe we could make lots of leaflets, and Class Representative Mizuki and I could take one to his house each week.For example, maybe we could make lots of leaflets, and... ...Class Representative Mizuki and I could take one to his house each week.
Don't think of weird things... Hurry and distribute the leaflets.อย่ามัวแต่ฝันกลางวัน แล้วรบกวนคนอื่นสิ

leaflet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 传单广 / 傳單廣] advertising leaflet; circular
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, 小册子 / 小冊子] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu
传单[chuán dān, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ, 传单 / 傳單] leaflet

leaflet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝単[でんたん, dentan] (n) leaflet
リーフレット[, ri-furetto] (n) leaflet; (P)
広告ビラ[こうこくビラ, koukoku bira] (n) (See 片・びら) advertising leaflet; advertising poster; poster
折りたたみ印刷物;おりたたみ印刷物;折り畳み印刷物;折畳印刷物[おりたたみいんさつぶつ, oritatamiinsatsubutsu] (n) leaflet; folded printed matter
散らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P)
片(ateji);枚(ateji)[びら;ビラ, bira ; bira] (n) (uk) bill; handbill; flier; leaflet; poster; placard

leaflet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบปลิว[n.] (baipliū = b) EN: leaflet ; handbill ; handout FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
ใบย่อย[n. exp.] (bai yǿi) EN: leaflet ; pina FR:
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet FR: brochure [f] ; plaquette [f]
ก้านมะพร้าว[n.] (kānmaphrāo) EN: midrib of coconut ; midrib of a leaflet (of a coconut palm pinnate leaf) ; spine of a coconut palm leaflet FR:
แผ่นพับโฆษณา[n. exp.] (phaenphap k) EN: leaflet ; brochure FR: prospectus [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]

leaflet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beipackzettel {m}instruction leaflet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leaflet
Back to top