ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

latinize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *latinize*, -latinize-

latinize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
latinize (vt.) แปลเป็นภาษาละติน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Filled with... gelatinized human remains.ซากศพของมนุษย์ที่กลายเป็นเจลาติน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า latinize
Back to top