ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landmass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landmass*, -landmass-

landmass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landmass (n.) ทวีป See also: ผืนดินขนาดใหญ่ Syn. continent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can see landmass for the first time in days.เห็นแผ่นดินเป็นครั้งแรกในรอบหลายวัน
The State covers a landmass double the size of Texas but we have a population of only 200,000 people.อาณาเขตทั้งหมดของที่นี่ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเท็กซัส แต่เรามีประชากร เพียงสองแสนคนเท่านั้น
You were not hired for your brains, you hippopotamic landmass!นายไม่ได้ถูกจ้างมาให้ออกความคิด ไอ้ยักษ์ใหญ่!
And so first we began to take the great landmasses of the world which were commons and shared and we reduced those to private property.เราเริ่มต้นด้วยการเอาที่ดินชุมชน ผืนใหญ่ของโลก ซึ่งเคยเป็นสมบัติส่วนรวมและใช้สอยร่วมกัน

landmass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地塊[ちかい, chikai] (n) landmass; block
米州[べいしゅう, beishuu] (n) America (i.e. the landmass); the Americas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landmass
Back to top