ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landmark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landmark*, -landmark-

landmark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landmark (n.) จุดสังเกต See also: สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต
landmark (n.) หลักเขต
English-Thai: HOPE Dictionary
landmark(แลนดฺ'มาร์ค) n. หลักปักปันเขตที่ดิน,หลักเขตที่ดิน,เครื่องหมายชี้บ่ง, Syn. watershed
English-Thai: Nontri Dictionary
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
landmarklandmark, เครื่องหมายเด่นในภูมิประเทศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักเขต (n.) landmark See also: boundary mark, boundary post Syn. เสา, หลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some historian claims the Spencer Landmark Hotel was used for Klan meetings in the late 1800s.นักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่า โรงแรม สเปนเซอร์ แลนมาร์ก เป็นที่ชุมนุมในปลายศควรรษที่ 18
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ
But we're already petitioning for landmark statusแต่เรายื่นคำร้องต่อคนดูแลที่ไปแล้ว
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ
Saving a landmark buys us amazing p.R.,การซื้อขยายที่ดินจำทำให้เราเหมือนกับได้ PR ดีดีซักคน
I am standing inside Plaza Major in Salamanca, Spain, where crowds are lined up for a kick-off of what is, without a question, a landmark summit.ฉันกำลังยืนอยู่ที่จตุรัสมายอร์ ในซาลามังก้าสเปนค่ะ ผู้คนมารอดูพิธีเปิดสุดยอดการประชุมในครั้งนี้ กันอย่างเนืองแน่นเลย
This could be a landmark momentนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาสำคัญ
This is the only landmark this city has other than the Scientology Center.นี่สัญลักษณ์ของแอลเอ นอกเหนือจากศูนย์ไซแอนโทโลจี้
It's the landmark Henri gave us.มันเป็นจุดสังเกตุที่เฮนรี่บอกเรา
I believe it's about their inability to nail down a memory, a landmark of when they arrived there.ฉันเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการไร้ ความสามารถของพวกเขาที่จะ ตอกตะปูลงหน่วยความจำ สถานที่สำคัญของเมื่อพวกเขาไปถึง ที่นั่น
That's why I joined New York's Landmark preservation eociety.เพราะงั้นฉันถึงเข้าร่วมกับกลุ่ม "อนุรักษ์โบราณสถานทางสังคมนิวยอร์ค"
It was going to be until I printed out a roster of active board members of the New York Landmark Preservation Society.มันกลายเป็นว่า ผมได้หาข้อมูลจาก "กลุ่มอณุรักษ์โบราณสถาน นิวยอร์ค"

landmark ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地标[dì biāo, ㄉㄧˋ ㄅㄧㄠ, 地标 / 地標] landmark
界标[jiè biāo, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄠ, 界标 / 界標] landmark

landmark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
境界標[きょうかいひょう, kyoukaihyou] (n) landmark
ランドマーク[, randoma-ku] (n) landmark; (P)
史跡(P);史蹟[しせき, shiseki] (n) historical landmark; (P)
目印(P);目標[めじるし, mejirushi] (n,vs) mark; sign; landmark; (P)
目当て(P);目あて;目当(io)[めあて, meate] (n) (1) mark; guide; landmark; (2) purpose; aim; goal; intention; end; (3) (See 照準器) sight (on a firearm); (P)

landmark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
จุดสังเกต[n. exp.] (jut sangkēt) EN: landmark FR: repère [m]
แลนด์มาร์ค[n.] (laēnmāk) EN: landmark FR: point de repère [m]

landmark ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundsatzentscheidung {f}fundamental decision; landmark decision
Landmarke {f} [naut.]landmark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landmark
Back to top