ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landlocked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landlocked*, -landlocked-

landlocked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landlocked (adj.) ที่ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
landlocked(แลนดฺ'ลอคทฺ) adj. ไม่มีทางออกสู่ทะเล,ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน,อยู่ในน้ำที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Landlocked statesรัฐไร้ชายฝั่ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what brings you to the most landlocked spot on the map ?งั้นอะไรล่ะที่ทำให้นายมาในที่ที่ไกลทะเลมากที่สุดในแผนที่น่ะ
Thanks, buddy. But I think I'm gonna stay landlocked tonight.ขอบใจเพื่อน แต่คืนนี้ไม่อยากไปไหน
We'll stay away from aquatic activities, something landlocked, maybe.เราจะไม่แตะกิจกรรมทางน้ำกันนะพี่น้อง อาจจะบนพื้นผิวก็พอ

landlocked ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内陆国[nèi lù guó, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 内陆国 / 內陸國] landlocked country

landlocked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内陸国[ないりくこく, nairikukoku] (n) landlocked country
山女;山女魚[やまめ;ヤマメ, yamame ; yamame] (n) (uk) (See 桜鱒) landlocked masu salmon
榎葉[えのは;エノハ, enoha ; enoha] (n) (uk) (See 山女魚) landlocked masu salmon
陸封[りくふう, rikufuu] (n,vs,adj-no) landlocked
陸封型[りくふうがた, rikufuugata] (n) landlocked variety (of fish)
姫鱒[ひめます;ヒメマス, himemasu ; himemasu] (n) (uk) (See 紅鮭) kokanee (landlocked variety of sockeye salmon, Oncorhynchus nerka)

landlocked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล[n. exp.] (prathēt thī) EN: landlocked country FR: pays sans accès à la mer [m] ; pays enclavé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landlocked
Back to top