ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

labial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *labial*, -labial-

labial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
labial (adj.) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labial (adj.) ที่เปล่งเสียงโดยใช้ริมฝีปาก
labial (n.) เสียงที่เปล่งโดยใช้ริมฝีปาก See also: เสียงริมฝีปาก
English-Thai: HOPE Dictionary
labial(เล'เบียล) adj. เกี่ยวกับริมฝีปาก,เป็นเสียงริมฝีปาก (เช่นการเป่าขลุ่ย) (เช่นเสียงp,v,m,w) . n. เสียงริมฝีปาก,พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยริมฝีปาก., See also: labiality n. ดูlabial
English-Thai: Nontri Dictionary
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
labial-ริมฝีปาก, -แคม, -ขอบเปลือกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Labial Barเลเบียลบาร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอษฐชะ (n.) bilabial consonant See also: bilabial

labial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双唇音[shuāng chún yīn, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ , 双唇音 / 雙唇音] bilabial consonant (b or p)

labial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唇腺[しんせん, shinsen] (n) labial gland
唇音[しんおん, shin'on] (n) labial sound
両唇音[りょうしんおん, ryoushin'on] (n) {ling} bilabial

labial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอษฐชะ[n.] (ōtthacha) EN: bilabial consonant FR:

labial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
labial {adv}labially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า labial
Back to top