ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kohl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kohl*, -kohl-

kohl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kohl (n.) ผงทาขอบตา
kohlrabi (n.) กะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง Syn. stem cabbage, turnip cabbage
English-Thai: HOPE Dictionary
kohlrabi(โคลรา'บี) n. พืชกินได้จำพวกหนึ่งส่วนของ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kohlผงสำหรับทาเปลือกตา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like Kohl was in Europe when the wall fell.ดูเหมือนโคลจะเคยอยู่ในยุโรป ตอนที่กำแพงถล่ม
The coin Kohl dropped...เหรียญที่โคลทิ้งไว้...
He also seemed sure Kohl would kill again.เขายังแน่ใจอีกด้วยว่า โคลจะต้องฆ่าอีก
We need to get to Wernick before Kohl does.เราต้องถึงตัวเวอร์นิค ก่อนโคล
What did Kohl come for? Why is he after all of you?ว่าโคลมาเพื่ออะไร ทำไมเขาถึงมาตามล่าพวกคุณ
[Weakly] Kohl was killing their informants.โคลเคยฆ่าแหล่งข่าวของพวกเขา
They told us Kohl ran to the Soviets--พวกเขาบอกเราว่า โคลหนีไปโซเวียตแล้ว
I think Kohl just added her to his list.ผมคิดว่าโคลใส่เธอไว้ในรายชื่อด้วยแล้ว
And Ulrich Kohl never existed.และ อูลริค โคล ก็ไม่เคยมีตัวตน
Kohl called to make sure he was home.โคลโทรมาเช็คว่าเพื่อให้แน่ใจ ว่าเขาอยู่บ้าน
Kohl isn't supposed to exist.โคลไม่สมควรที่จะมีตัวตน
Kohl vanishes without a trace, and his teammates end up living cushy lives in New York.โคลหายตัวไปโดยไร้ร่องรอย และเพื่อนร่วมทีมต่างจบลง โดยการใช้ชีวิตเรียบง่ายในนิวยอร์ค

kohl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科尔[Kē ěr, ㄎㄜ ㄦˇ, 科尔 / 科爾] Kohl (name); Helmut Kohl (1930-), German CDU politician, Chancellor 1982-1998
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, 苤蓝 / 苤藍] Brassica oleracea; kohlrabi

kohl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コールラビ[, ko-rurabi] (n) kohlrabi
球茎甘藍[きゅうけいかんらん, kyuukeikanran] (n) kohlrabi

kohl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะหล่ำปม[n. exp.] (kalam pom) EN: kohlrabi FR:
โคราบี้[n.] (khōrabī) EN: kohlrabi ; German turnip ; turnip cabbage FR:

kohl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Broccoli-Koralle {f}; Blumenkohl-Koralle
Rosenkohl {m}; Sprossenkohl
Kohlenhydrat {n} | Kohlenhydrate
Kohlendioxid {n}; Kohlendioxyd
Meiler {m}; Kohlenmeiler
Kohle {f}; Steinkohle
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube
Glut {f}; glühende Kohle
Kohlenwasserstoff {m} [chem.] | Kohlenwasserstoffe
Kohlrabi {m} [bot.]kohlrabi
Röschen {n} vom Rosenkohl; Kohlsprosse
Tetrachlorkohlenstoff {m}; Kohlenstofftetrachlorid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kohl
Back to top