ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knave*, -knave-

knave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knave (n.) คนโกง (คำเก่า) See also: ทรชน
knavery (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ (คำเก่า) See also: พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าเชื่อถือ Syn. triclery, deception Ops. honesty
English-Thai: HOPE Dictionary
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
knavery(เน'เวอรี) n. ความไม่ซื่อ,การคดโกง,การกระทำที่ไม่ซื่อ,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trickery
English-Thai: Nontri Dictionary
knave(n) คนเลว,คนขี้โกง,คนไม่ซื่อ
knavery(n) ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you knave trying to belittle me?คนเลวอย่างเจ้ากำลังหยามข้าหรือ?
So the Knave of Hearts and I brought her back to Wonderland to search for her true love.ดังนั้นเนฟออฟฮาร์ทและข้า จึงต้องพาเธอกับมายังแดนมหัศจรรย์อีกครั้ง เพื่อตามหารักแท้ของเธอ
She's got him... the Knave of Hearts.เธอได้ัตัวเขามาแล้ว เนฟ ออฟ ฮาร์ท
The Knave owes me, and, uh, dead men can't pay debts.เนฟติดหนี้ข้า คนตายใช้หนี้ไม่ได้หรอกนะ
First you forget to tell me this Knave was helping Alice, now you seem reluctant to kill him.อย่างแรก ลืมไปซะว่าเจ้าคนทรชนนี่เคยช่วยอลิซ ไม่อยากฆ่าเขาเท่าไหร่แล้วใช่ไหม
I wish if the Knave of Hearts dies...ข้าขอให้ หากเนฟ ออฟ ฮาร์ทตาย...
Ilosovic Stayne, you knave, where have you been lurking?อิโลโซวิค สเตย์น, เจ้าไปซ่อนอยู่ไหนมา?
Did you conspire with those Jin knaves to murder the king and oust me, to ultimately usurp the throne and become our next ruler?เจ้าได้ร่วมมือกับพวกคนเลวตระกูลจินที่จะ ปรงพระชนม์ฝ่าบาทและขับไล่ข้าหรือ? ในที่สุดก็แย่งชิงบัลลังก์และเป็นผู้ปกครองคนต่อไป
Apprehend these knaves and lash them!จับพวกคนเลวพวกนี้แล้วโบยเสีย
On the 10th season of "the vixen and the knave."ในเรื่อง The Vixen and The Knave ซีซั่น 10
She called him "Knave. "เธอเรียกเขาว่า "เนฟ"
So, tell me, Knave, who's Anastasia?งั้น เล่าให้ฉันฟังสิเนฟ ใครคืออนาฟตาเซีย

knave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
破廉恥漢[はれんちかん, harenchikan] (n) shameless man; knave
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter

knave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนพาล[n. exp.] (khon phān) EN: troublemaker ; rowdy ; bad guy ; bully ; knave FR: bandit [m]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; tough guy ; delinquent FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
ทรชน ; ทุรชน[n.] (thørachon ;) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ทุรชน = ทรชน[n.] (thurachon =) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knave
Back to top