ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kiwi fruit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kiwi fruit*, -kiwi fruit-

kiwi fruit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kiwi fruit (n.) ผลกีวี See also: ผลกีวี เปลือกเป็นขนมีสีน้ำตาล เนื้อเป็นสีเขียวอ่อน Syn. kiwi

kiwi fruit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇异果[qí yì guǒ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄍㄨㄛˇ, 奇异果 / 奇異果] kiwi fruit; Chinese gooseberry
弥猴桃[mí hóu táo, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ, 弥猴桃 / 彌猴桃] kiwi fruit; Chinese gooseberry
猕猴桃[mí hóu táo, ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ, 猕猴桃 / 獼猴桃] Chinese gooseberry; Kiwi fruit

kiwi fruit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キウイフルーツ[, kiuifuru-tsu] (n) kiwi fruit
キウイ(P);キーウィ;キーウィー;キウィ[, kiui (P); ki-ui ; ki-ui-; kiui] (n) (1) kiwi; (2) kiwi fruit; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kiwi fruit
Back to top