ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kilometer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kilometer*, -kilometer-

kilometer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kilometer (n.) กิโลเมตร See also: พันเมตร
English-Thai: HOPE Dictionary
kilometer(คิลอม'มิเทอะ) n. หนึ่งกิโลเมตร,1000เมตร, See also: kilometric adj. kilometrical adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The car was going forty kilometers an hourรถวิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's half a kilometer further than projected.อย่างนั้นก็เกินที่คาดไว้ครึ่งกิโลน่ะสิ
But you were attacked in a location that was a kilometer away from school.แต่นายโดนจู่โจมในที่ๆระยะทางห่างจากโรงเรียนเป็นกิโล
Heading east one kilometer west of Okavango Junction.1 กม.จากตะวันตก จากจุดเชื่อมของโอคาแวนโก
Begin the evacuation of all civilians within a 120 kilometer radius.อพยพประชาชนภายในรัศมี 120 กิโลเมตรออกจากพื้นที่
It's online, it's accessing every single audio and visual feed within a hundred kilometer radius on its own.มันพร้อม มันทำได้แน่ ทุกๆ ภาพและเสียง ที่เกิดขึ้น ภายใน รัศมี 100 กม.
Your next burn will bring you up level and co-speed at 50 kilometer range, where you'll hold.เครื่องจะเร่งระดับความเร็วคุณ อยู่ที่ระยะ 50 กม. จากพื้นที่เต็มของคุณ
We are 10,000 kilometers away from the monolith.เราเป็น 10,000 กิโลเมตร ห่างจากหินใหญ่ก้อนเดียว
It is 22,000 kilometers in diameter.เส้นศูนย์สูตร. มันเป็น 22,000 กิโลเมตรในเส้นผ่าศูนย์กลาง
Northwest, there's a trail between mountains, about three kilometers from here.ตะวันตกเฉียงเหนือNจะมีทางเล็กๆ ระหว่างภูเขา ประมาณ 3 กิโลเมตรจากนี่Nเส้นทางหินสุดๆ
Can go from zero to 100 kilometers an hour in 12.5 seconds.สามารถเร่งจาก 0 ถึง 100 กิโลต่อชั่วโมง ในเวลา 12.5 วินาที.
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
By my calculations, the Chinese border is 2,058 kilometers away.จากที่คำนวนดู ชายแดนจีน ก็ไปอีก 2,058 กิโล

kilometer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公里时[gōng lǐ shí, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄕˊ, 公里时 / 公里時] kilometer per hour
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, 起价 / 起價] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from
公里[gōng lǐ, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 公里] kilometer
千米[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, 千米] kilometer
[qiān, ㄑㄧㄢ, 粁] kilometer
平方公里[píng fāng gōng lǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 平方公里 / 平方公裡] square-kilometer
平方千米[píng fāng qiān mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, 平方千米] square kilometer

kilometer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロメーター[, kirome-ta-] (n) kilometer (mis-spelling) (kilometre)
[キロメートル(P);キロメイトル, kirome-toru (P); kiromeitoru] (n) (uk) kilometer (fre
トンキロ[, tonkiro] (n) ton-kilometer; tonne-kilometre
平方キロメートル[へいほうキロメートル, heihou kirome-toru] (n) square kilometer; square kilometre; (P)
数キロの間[すうキロのあいだ, suu kiro noaida] (n) for several kilometers; for several kilometres

kilometer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิโล[n.] (kilō) EN: kilometre ; kilometer (Am.) FR: kilomètre [m]
กิโลเมตร = กิโลเม้ตร[n.] (kilōmēt) EN: kilometre ; kilometer (Am.) FR: kilomètre [m]
หลักกิโลเมตร ; หลักกิโล[n. exp.] (lak kilōmēt) EN: kilometer post ; kilometre marker FR: borne kilométrique [f]
โล[n.] (lō) EN: kilometre ; kilometer (Am.) FR: kilomètre [m]
ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.)[n. exp.] (tārāng kilō) EN: square kilometre (km2, sq km) ; square kilometer (Am.) FR: kilomètre carré [m]
ชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร[xp] (chūamōng la) EN: 100 kilometers an hour FR: cent kilomètres à l'heure
ด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [xp] (dūay khwāmr) EN: at a speed of 100 kilometers per hour FR:
โยชน์[n.] (yōt) EN: league ; [old unit of distance, equal to about 16 kilometers] FR: lieue [f] ; [ancienne mesure itinéraire valant env. 16 km]

kilometer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kilometer {m}kilometer [Am.]; kilometre [Br.]
Kilometrierung {f}kilometer mileage
Stundenkilometer {m}kilometres per hour [Br.]; kilometers per hour [Am.]
Tageszähler {m}; Tageskilometerzähler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kilometer
Back to top