ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kilohertz

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kilohertz*, -kilohertz-

kilohertz ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kilohertz (n.) กิโลเฮิรตซ์
English-Thai: HOPE Dictionary
kilohertz(คิล'ละเฮิร์ซ') n. 1,000ไซเกิลต่อวินาที;kHz
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิโลเฮิรตซ์ (n.) kilohertz
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm reading 10 kilohertz!ฉันอ่าน 10 กิโลเฮิรตซ์!
We'll be on 480 kilohertz.เราจะอยู่ที่คลื่น 480 กิโลเฮริท

kilohertz ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千周[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, 千周] kilohertz; kHz
千赫[qiān hè, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˋ, 千赫] kilohertz
千赫兹[qiān hè zī, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˋ ㄗ, 千赫兹 / 千赫茲] kilohertz; kHz

kilohertz ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キロヘルツ[, kiroherutsu] (n) {comp} kilohertz; kHz
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キロヘルツ[きろへるつ, kiroherutsu] kilohertz, kHz

kilohertz ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิโลเฮิรตซ์[n.] (kilōhoēt) EN: kilohertz FR: kilohertz [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kilohertz
Back to top