ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep up*, -keep up-

keep up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep up (phrv.) ยกไว้ See also: ยกสูงไว้, ยกขึ้น Syn. hold up
keep up (phrv.) ยังคงสูง See also: พยายามให้สูงไว้ Syn. be up
keep up (phrv.) เก็บรักษาไว้ในสภาพดี
keep up (phrv.) ดำเนินต่อไป See also: ทำต่อไป
keep up (phrv.) ทำให้ลุกจากเตียง Syn. stay up
keep up (phrv.) ยังเหมือนเดิม Syn. hang out
keep up (phrv.) ตามให้ทัน See also: ไล่ตาม, ตามทัน Syn. catch up, come up with
keep up appearances (idm.) แสร้งทำ See also: เสเเสร้ง, แกล้งทำ
keep up to (phrv.) ทำให้สูงขึ้นไปเท่ากับ
keep up to (phrv.) รักษาให้อยู่ระดับเดียวกับ
keep up with (phrv.) ตามทัน See also: ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน Syn. catch up, come up with, get up with, keep up
keep up with (phrv.) พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ) Syn. catch up, come up with
keep up with the Joneses (idm.) แข่งขันกับ
keep up with the times (idm.) ตามแฟชั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตรียมรับมือ (v.) keep up with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
And there I'd be right alongside him just trying to keep up with him.ความก้าวหน้าและมีฉันจะอยู่ ข้างๆเขา เพียงแค่พยายามที่จะให้ทันกับ เขา
Trying to keep up with you is like chasing a jackrabbit.ตามคุณให้ทันนี่เหมือนไล่จับกระต่าย
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
Come on keep up the good workอย่างงั้นแหละ ดีมากเด็กๆ
It'll break up the boredom, keep up morale.จะได้หายเหงาและบำรุงขวัญ
It's the only way. You gotta keep up appearances.ไม่มีทางเลือก อย่าหายหน้าไปบ่อยๆ
I can't keep up with that guy. It'll kill me.ฉันทำไม่ทันหมอนั่นแล้ว เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
You have to keep up the pressure.คุณจะต้องเก็บค่าความดัน
You're doing a great job. Keep up the good work!คุณทำดีมาก รักษาระดับไว้
It's pretty. Keep up the good work.มันสวยดีนะ ทำต่อไปละกันนะ

keep up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
摆门面[bǎi mén miàn, ㄅㄞˇ ㄇㄣˊ ㄇㄧㄢˋ, 摆门面 / 擺門面] keep up appearances

keep up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気出して[げんきだして, genkidashite] (exp) keep up your strength; chin up!
勝って兜の緒を締めよ[かってかぶとのおをしめよ, kattekabutonoowoshimeyo] (exp) (obs) You must keep up your guard even after a victory
砂利子[じゃりんこ, jarinko] (n) (uk) (sens) student who can't keep up in school
落ちこぼれ(P);落ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P)
顔を繋ぐ[かおをつなぐ, kaowotsunagu] (exp,v5g) to keep up acquaintance
続ける[つづける, tsudukeru] (v1,vt) to continue; to keep up; to keep on; (P)

keep up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
เข้าไว้[v. exp.] (khao wai) EN: keep up FR:
พยุง[v.] (phayung) EN: support ; help ; assist ; give assistance to ; prop up ; keep up FR: supporter ; porter ; aider ; soutenir
รักษาเกียรติยศ[v. exp.] (raksā kīatt) EN: keep up appearances FR:
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace FR: rattraper ; rejoindre
ทำอยู่เสมอ[v. exp.] (tham yū sam) EN: keep up FR:
ทะนุถนอม ; ทะนุกถนอม[v.] (thanuthanøm) EN: maintain ; keep up ; preserve FR:
ติดตามเรื่อง[v. exp.] (tittām reūa) EN: keep track ; keep up with FR:
เตรียมรับมือ[v. exp.] (trīem rapme) EN: keep up with ; brace for FR:
ไว้ลาย[v.] (wailāi) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation FR:
ยังชีพ[v. exp.] (yang chīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on FR: subsister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep up
Back to top