ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jingle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jingle*, -jingle-

jingle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jingle (vi.) เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน Syn. rattle, jangle
jingle (vt.) ทำให้เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน Syn. jangle, chime, clank
jingle (n.) เสียงกระทบกันของโลหะ Syn. clang, clink, ringing
English-Thai: HOPE Dictionary
jingle(จิง'เกิล) {jingled,jingling,jingles} vt. ทำเสียงโลหะกระทบกัน,ทำให้เกิดเสียง,สัมผัส,บทกวีที่มีเสียงสัมผัสต่อเนื่องกัน., See also: jingler n. ดูjingle jingly adv. ดูjingle, Syn. tinkle,clink
English-Thai: Nontri Dictionary
jingle(n) เสียงกริ่ง,เสียงกระพรวน,เสียงระฆัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jingleบทร้อยกรองจิงเกิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริ๊ง (v.) jingle See also: tinkle, ring
กลบท (n.) Thai jingle
กลอักษร (n.) Thai jingle
นกกางปีก (n.) kind of Thai jingle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ
Sorry D.J, we got to get back right now to our Sweat-world jingle Wait! hold it!ฉันคืออัญมนีที่มีค่าและหล่อเหลาของอันย่า และเอว่า
Jingle bell, jingle bell Jingle bell rockJingle bell, jingle bell Jingle bell rock
Jingle bells swing And jingle bells ringJingle bells swing And jingle bells ring
Now the jingle hop has begunNow the jingle hop has begun
Jingle bells chime In jingle bell timeJingle bells chime In jingle bell time
Dancing and prancing In Jingle Bell SquareDancing and prancing In Jingle bell Square
Giddyap jingle horse Pick up your feetGiddyap jingle horse Pick up your feet
That's the jingle bellThat's the jingle bell
That's the jingle bell rockThat's the jingle bell rock
# Jingle bells, Monkey smells... #...# เสียงระฆัง, กลิ่นลิงกัง... #...
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ

jingle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静乐[Jìng lè, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄜˋ, 静乐 / 靜樂] (N) Jingle (place in Shanxi)
叮铃[dīng líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, 叮铃 / 叮鈴] jingle
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, 顺口溜 / 順口溜] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle

jingle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle
ジングル[, jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial)
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells)
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle)

jingle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลอักษร[n.] (konaksøn = ) EN: poetic anagram ; Thai jingle FR:
กลบท[n.] (konlabot) EN: concrete poetry ; ciphered verse ; Thai jingle FR:
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket FR: sonnerie [f] ; dring !
กริ๊ง[X] (kring) EN: jingle FR:
จิ้งเหลน[n.] (jinglēn) EN: skink ; scincoid lizard FR: scinque [m]
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
จิ้งเหลนด้วง[n.] (jinglēnduan) EN: Worm skink ; Legless lizard ; Dibamidae FR: Dibamidae
จิ้งเหลนด้วงหางลาย[n.] (jinglēnduan) EN: Isopachys gyldenstolpei FR: Isopachys gyldenstolpei
จิ้งเหลนด้วงลาย[n. exp.] (jinglēnduan) EN: Isopachys gyldenstolpei FR: Isopachys gyldenstolpei
จิ้งเหลนด้วงปักธงชัย[n. exp.] (jinglēnduan) EN: Davewakeum miriamae Heyer FR:
จิ้งเหลนด้วงประจวบ[n. exp.] (jinglēnduan) EN: Isopachys anguinoides FR:
จิ้งเหลนหางยาว[n.] (jinglēnhāng) EN: Takydromus sexlineatus FR: Takydromus sexlineatus
จิ้งเหลนลายอินโดจีน[n. exp.] (jinglēn lāi) EN: Common striped Skink ; Lipinia vittigera FR: Lipinia vittigera
จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก[n. exp.] (jinglēn rīo) EN: Lygosoma quadrupes FR: Lygosoma quadrupes
คุลาซ่อนลูก[n.] (Khulāsǿnlūk) EN: [kind of Thai jingle] FR:
นกกางปีก[n.] (nokkāngpīk) EN: [kind of Thai jingle] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jingle
Back to top