ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

itsy-bitsy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *itsy-bitsy*, -itsy-bitsy-

itsy-bitsy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
itsy-bitsy (adj.) เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. very small, tiny Ops. big, huge
itsy-bitsy (sl.) เล็กน้อย See also: นิดหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You chose me long, long ago when you were just an itsy-bitsy little boy pooping in his pants.เจ้าได้เลือกข้า เมื่อนาน นานมาแล้ว ตอนที่เจ้ายังเล็ก _BAR_ เป็นเด็กน้อยที่ยังอึใส่กางเกงตัวเองอยู่เลย
Gonna be 10,000 pounds of torque on that itsy-bitsy bolt, not 19!000ปอนด์ ไม่ใช่แค่19ไอ้โง่เอ้ย
Is that itsy-bitsy little sticky for me?ไอ้ของนั่น มันทำฉันแค่แสบ ๆ คัน ๆ
Yeah, whatever. ♪ The itsy-bitsy spider ♪ went up the water spoutอะไรก็ได้ทั้งนั้น คำว่า "ขยะ" ยังน้อยไป
The market's in an itsy-bitsy little gully right now.ของตลาดในเล็ก ๆ น้อย ร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะนี้ มัน เหมือนกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า itsy-bitsy
Back to top