ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

itinerancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *itinerancy*, -itinerancy-

itinerancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
itinerancy (n.) การท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
itinerancy(ไอทิน'เนอเรินซี) n. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,การธุดงค์,กลุ่มผู้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ,การหมุนเวียนไปประจำที่ต่าง ๆ, Syn. itineracy

itinerancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巡歴[じゅんれき, junreki] (n,vs) itinerancy; tour; trip
遍歴[へんれき, henreki] (n,vs) travels; pilgrimage; itinerancy; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า itinerancy
Back to top