ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

issuance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *issuance*, -issuance-

issuance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
issuance (n.) การตีพิมพ์ออกมา
English-Thai: HOPE Dictionary
issuance(อิช'ชิวเอินซฺ) n. การออกคำสั่ง,การปล่อยออกมา,การจัดพิมพ์ออกมา,ปัญหา,สิ่งที่ปล่อยออกมา, Syn. appearance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, the court issuance from Watergate, with the word "president" excised.คำสั่งศาลในคดีวอเทอร์เกต โดยตัดคำว่า "ประธานาธิบดี" ออก

issuance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交付年月日[こうふねんがっぴ, koufunengappi] (n) date of issuance (e.g. of a license or passport)
債券発行[さいけんはっこう, saikenhakkou] (n) debt issuance; bond issuance
国債発行[こくさいはっこう, kokusaihakkou] (n) government bond issuance
株式発行[かぶしきはっこう, kabushikihakkou] (n) share issuance
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P)
発給[はっきゅう, hakkyuu] (n,vs) issuance; (P)

issuance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปล่อยออกมา[n. exp.] (kān plǿi øk) EN: issuance ; emissions FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า issuance
Back to top