ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

isotope

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *isotope*, -isotope-

isotope ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
isotope (n.) ไอโซโทป See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isotopeไอโซโทป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไอโซโทป (n.) isotope
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get me a sample and some isotope readings.ขอตัวอย่าง \ แล้วก็เครื่องอ่าน ไอโซโทปด้วยสิ
When the isotope solution turns red,เมื่อสารกัมมันตรังสีเป็นสีแดง
She's doing an isotope analysis.เธอกำลังทำการวิเคราะห์ด้วยไอโซโทป
The strontium isotope results verify Massachusetts.ผลการทดสอบไอโซโทป ของธาตุสตรอนเชีย - ยืนยันมาจากแมสซาซูเซส
I was trying anything to get an idea of the mystery man, so I analyzed the strontium isotope composition of his teeth.ผมพยายามหมดทุกทางแล้ว เพื่อจะให้ได้รู้ ความลึกลับของชายคนนี้ ดังนั้นผมเลยวิเคราะห์ ไอโซโทปของธาตุสโทรนเที่ยม ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ใน ซี่ฟันของเขา
They've deployed a radioactive isotope in your bloodstream.พวกเขาใส่ไอโซโทปกัมมันตรังสี ไว้ในเลือดคุณ
Somebody give me a hard count on the isotope targets.ใครช่วยบอกจำนวนคร่าวๆ ของเป้าหมายไอโซโทปหน่อย
Whoever dosed the people at the coffee shop did it with the same isotope we used on Sophia.คนที่เอาสารให้คนพวกนั้นกินที่ร้านกาแฟ ใช้ไอโซโทปเดียวกับที่เราใช้กับโซเฟีย
They put an isotope in her food.พวกเขาใส่ไอโซโทปในเลือดของเธอ
Whoever dosed the people at the coffee shop did it with the same isotope we used on Sophia.ใครก็ตามที่วางยาประชาชนที่ร้านกาแฟ ด้วยไอโซโทปเดียวกับที่ถูกใช้กับโซเฟีย
Fine, you think he planted that isotope at the coffee shop?เอาสิ คุณคิดว่าเขาเอา ไอโวโทปไปใส่ไว้ที่ ร้านกาแฟใช่ไหม งั้นเราไปสแกนเขาเดี๋ยวนี้เลย
The half-life on the isotope is already expired.ไปโซโทปสลายตัวไปแล้ว

isotope ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可转换同位素[kě zhuǎn huàn tóng wèi sù, ㄎㄜˇ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 可转换同位素 / 可轉換同位素] fertile isotope
重氢[zhòng qīng, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ, 重氢 / 重氫] heavy hydrogen (isotope); deuterium
重水[zhòng shuǐ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, 重水] heavy water (with deuterium or heavy hydrogen isotope)
同位素[tóng wèi sù, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 同位素] isotope
放射性同位素[fàng shè xìng tóng wèi sù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 放射性同位素] radioactive isotope; radioisotope

isotope ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ[, aisoto-pu] (n) isotope
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy
同位体[どういたい, douitai] (n) isotope
同位元素[どういげんそ, douigenso] (n) isotope
安定同位体[あんていどういたい, anteidouitai] (n) stable isotope
ラジオアイソトープ[, rajioaisoto-pu] (n) radioisotope
人工放射性同位体[じんこうほうしゃせいどういたい, jinkouhoushaseidouitai] (n) artificial radioisotope
天然放射性同位体[てんねんほうしゃせいどういたい, tennenhoushaseidouitai] (n) natural radioisotope
放射性同位核[ほうしゃせいどういかく, houshaseidouikaku] (n) (obsc) (See 放射性同位体) radioisotope

isotope ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอโซโทป [= ไอโซโถป][n.] (aisōthōp) EN: isotope FR: isotope [m]
ไอโซโทปกัมมันตรังสี[n. exp.] (aisōthōp ka) EN: radioisotope ; radioactive isotope FR: isotope radioactif [m]
ไอโซโทปเสถียร[n. exp.] (aisōthōp sa) EN: stable isotope FR: isotope stable

isotope ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isotop {n} | Isotope

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า isotope
Back to top