ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

isosceles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *isosceles*, -isosceles-

isosceles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
isosceles (adj.) ที่มีด้านยาวเท่ากัน 3 ด้าน (สามเหลี่ยม)
English-Thai: Nontri Dictionary
isosceles(adj) หน้าจั่ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isoscelesหน้าจั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
isosceles triangleรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (n.) isosceles triangle Syn. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (n.) isosceles triangle Syn. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this case, an isosceles triangle where two sides are identical.กรณีนี้,เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ที่มีสองด้านเท่ากัน
You're a Weaver. I took you for an isosceles guy.คุณยืนแบบเท้าหนึ่งนำหน้า ฉันคิดว่าคุณ จะยืนแบบเท้าคู่เสียอีก
Okay, make me an isosceles.โอเค ทำสามเหลี่ยมด้านเท่าสิ

isosceles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二等辺三角形;2等辺3角形[にとうへんさんかっけい;にとうへんさんかくけい, nitouhensankakkei ; nitouhensankakukei] (n) isosceles triangle
直角二等辺三角形[ちょっかくにとうへんさんかくけい;ちょっかくにとうへんさんかっけい, chokkakunitouhensankakukei ; chokkakunitouhensankakkei] (n) isosceles right triangle
等脚台形[とうきゃくだいけい, toukyakudaikei] (n) isosceles trapezoid; isosceles trapezium
等辺三角形[とうへんさんかくけい;とうへんさんかっけい, touhensankakukei ; touhensankakkei] (n) isosceles triangle

isosceles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าจั่ว[adj.] (nājūa) EN: isosceles FR: isocèle
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: isosceles triangle FR: triangle isocèle [m]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: isosceles trapezoid ; isosceles trapezium FR: trapèze isocèle [m]
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว[n.] (sāmlīemnājū) EN: isosceles triangle FR: triangle isocèle [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า isosceles
Back to top