ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

isodynamic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *isodynamic*, -isodynamic-

isodynamic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
isodynamic (adj.) เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางกำลังอำนาจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isodynamicแรงเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า isodynamic
Back to top