ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irreducible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irreducible*, -irreducible-

irreducible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irreducible (adj.) ไม่สามารถลดได้ See also: ที่ลดลงไม่ได้ Ops. reducible
English-Thai: Nontri Dictionary
irreducible(adj) ลดลงไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irreducibleลดทอนไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

irreducible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一粒子既約[いちりゅうしきやく, ichiryuushikiyaku] (n) one particle irreducible (physics)
意義素[いぎそ, igiso] (n) {ling} sememe; semanteme; irreducible unit of meaning
既約[きやく, kiyaku] (adj-na,n,adj-no) irreducible
既約分数[きやくぶんすう, kiyakubunsuu] (n) irreducible fraction
既約表現[きやくひょうげん, kiyakuhyougen] (n) {math} irreducible representation

irreducible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลดทอนไม่ได้[adj.] (lotthøn mai) EN: irreducible FR:
พหุนามลดทอนไม่ได้[n. exp.] (phahunām lo) EN: irreducible polynomial FR: polynôme irréductible [m]
สมาชิกลดทอนไม่ได้[n. exp.] (samāchik lo) EN: irreducible element FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irreducible
Back to top