ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrationality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrationality*, -irrationality-

irrationality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrationality (n.) ความไม่มีเหตุผล See also: การกระทำหรือความคิดที่ปราศจากเหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
irrationality(อิแรชชะแนล'ลิที) n. ความไม่สมเหตุสมผล,การกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"the irrationality of a thingผมต้องการให้คุณสืบตามรอยฆาตกร
Could it be about the triumph of irrationality and the power that's in that?หรือเรื่องอำนาจและชัยชนะ ของความวิกลจริต
Such is my reality A sad irrationalityเฉกเช่นความเป็นจริงของผม ความไม่มีเหตุผลแสนเศร้า

irrationality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality
背理[はいり, hairi] (n,vs) absurdity; irrationality
不条理[ふじょうり, fujouri] (adj-na,n) absurdity; irrationality; inconsistency; (P)
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)

irrationality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irrationalität {f}irrationality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrationality
Back to top