ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iridescence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iridescence*, -iridescence-

iridescence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
iridescence (n.) สีเเหลือบ See also: สีสันสดใส Syn. opalescence
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ้งพราย (n.) the iridescence (of shells, mother of pearl, and gems)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inspired by the iridescence of butterfly wings.ได้แรงบันดาลใจมากจากสีของปีผีเสื้อ
Vapor casters, why am I not clouded in iridescence right now?เวทย์หมอก ทำไมฉันยังไม่เห็นมันอีก ?

iridescence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
真珠光[しんじゅこう, shinjukou] (n) pearl iridescence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iridescence
Back to top