ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inwards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inwards*, -inwards-

inwards ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inwards (adv.) โดยเข้าด้านใน See also: เข้าข้างใน Ops. outwards
English-Thai: Nontri Dictionary
inwards(adv) เข้าข้างใน,เข้ามา,กลับบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inwards reinsuranceธุรกิจรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are they telling me to fold this inwards or outwards? !นี่ัมันบอกให้ฉันพับเข้าหรือว่าพับออกกันแน่?
Bed castors should be lined up and pointing inwards.ล้อเลื่อนเตียงต้องจัดเรียงกันเป็นแถว แล้วให้หันหัวเข้าข้างใน
You've got to crack it sideways, inwards.ต้องตีจากด้านข้างเข้าด้านใน

inwards ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内巻き;内巻[うちまき, uchimaki] (n) curling inwards (esp. the tips of one's hair)

inwards ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inwards
Back to top