ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inveigh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inveigh*, -inveigh-

inveigh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inveigh (vi.) ติเตียน See also: กล่าวร้าย, ประณามอย่างรุนแรง Syn. harangue, revile
inveigh against (phrv.) ประณามอย่างรุนแรง See also: กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
inveigh(อินเว') vi. กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,ประณามอย่างรุนแรง., See also: inveigher n., Syn. rail
English-Thai: Nontri Dictionary
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inveigh
Back to top