ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-invalidation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invalidation, *invalidation*,

-invalidation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -invalidation-
Back to top