ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inundant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inundant*, -inundant-

inundant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inundant (adj.) ที่ไหลบ่า See also: ที่ท่วมล้น Syn. flooding, overflowing
English-Thai: HOPE Dictionary
inundant(อินนัน'เดินทฺ) adj. ท่วม,ไหลบ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inundant
Back to top