ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrauterine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrauterine*, -intrauterine-

intrauterine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrauterine (adj.) ที่อยู่ภายในมดลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intrauterine fractureกระดูกทารกในครรภ์หัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intrauterineภายในโพรงมดลูก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes referred to as intrauterine omophagia.บางครั้ง อาจหมายถึง การกินอาหารดิบภายในครรภ์

intrauterine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避孕环[bì yùn huán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄢˊ, 避孕环 / 避孕環] coil; contraceptive coil; intrauterine device

intrauterine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子宮内[しきゅうない, shikyuunai] (adj-no) intrauterine
子宮内胎児死亡[しきゅうないたいじしぼう, shikyuunaitaijishibou] (n) intrauterine fetal death (foetal); IUFD
子宮内避妊器具[しきゅうないひにんきぐ, shikyuunaihininkigu] (n) (See 子宮内) intrauterine device; IUD
避妊リング[ひにんリング, hinin ringu] (n) intrauterine device; IUD; contraceptive ring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrauterine
Back to top