ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intestinal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intestinal*, -intestinal-

intestinal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intestinal (adj.) เกี่ยวกับลำไส้
English-Thai: HOPE Dictionary
intestinal(อินเทส'ทะเนิล) adj. เกี่ยวกับลำไส้เล็ก.
English-Thai: Nontri Dictionary
intestinal(adj) เกี่ยวกับลำไส้,เกี่ยวกับการย่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intestinal absorptionการดูดซึมทางลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intestinal Absorptionการดูดซึมของลำไส้; ลำไส้, การดูดซึม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร...
You may lose weight due to reduced appetite and certain intestinal issues.น้ำหนักคุณอาจะลดลง เนื่องจากหิวอาหารลดลงและปัญหาลำไส้
He got an intestinal graft, his pancreas is failing.เค้าเคยผ่าลำไส้ ตับอ่อนเค้ากำลังจะล้มเหลว
CT can find small intestinal cancersCT สามรถตรวจมะเร็งเล็กๆได้ดีกว่าอุลตราซาวด์
Uh,15 intestinal surgeries to date, plus a bowel lengthening procedure,which helped for a while, but recently,he's had to go back to being fed through t.p.n.เอ่อ การผ่าตัด 15 ครั้งจนถึงปัจจุบัน แล้วก็มีการเบิ่มความยาวของสำไส้ ซึ่งช่วยระยะหนึ่ง แต่เร็วๆ นี้กลับมาให้อาหารทางสายยางอีกครั้ง
A compromised intestinal tract, methane, some mining processes, oil and gas refining.การสลายตัวบริเวณลำไส้ ก๊าซมีเทน กระบวนการย่อยสลายตัว ของน้ำมันและก๊าซ
An intestinal hookworm.เป็นพวกหนอน พยาธิปากขอ
It had painful intestinal spasms all nightเมื่อตอนเย็น มันเจ็บที่ลำไส้นะคะ
I'm doing an intestinal transplant.ผมกำลังทำการปลูกถ่ายลำไส้เล็ก
Uh, sorry, Stuart, his intestinal transplant today.อ่าโทษที, เด็กสจ๊วต ลูกถ่ายลำไส้เล็กวันนี้
Sliced his upper gastrointestinal,bled into his esophagus.ถูกเฉือนตรงทางเดินอาหารส่วนบน เลือดท่วมไปตามหลอดอาหาร
I'm preparing my gastrointestinal system for the exotic cuisine of Switzerland.ฉันเตรียมปรับระบบการขับถ่าย ให้เข้ากับอาหารของSwitzerland.

intestinal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消化系统[xiāo huà xì tǒng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 消化系统 / 消化系統] digestive system; gastrointestinal tract

intestinal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回虫;蛔虫[かいちゅう, kaichuu] (n,adj-no) roundworm (Ascaris lumbricoides); mawworm; intestinal worm
横川吸虫[よこがわきゅうちゅう, yokogawakyuuchuu] (n) Metagonimus yokogawai (species of intestinal fluke)
腸カタル[ちょうカタル, chou kataru] (n) enteritis; intestinal catarrh
腸がん;腸癌;腸ガン[ちょうがん(腸がん;腸癌);ちょうガン(腸ガン), chougan ( chou gan ; chou gan ); chou gan ( chou gan )] (n) intestinal cancer
腸内細菌[ちょうないさいきん, chounaisaikin] (n) enteric bacteria; intestinal bacteria
腸炭疽[ちょうたんそ, choutanso] (n) intestinal anthrax
腹の虫[はらのむし, haranomushi] (n) (1) roundworm (Ascaris lumbricoides); mawworm; intestinal worm; (2) (See 腹の虫が治まらない・はらのむしがおさまらない) (metaphor for) location of one's feelings or sentiments; (3) (See 腹の虫が鳴る・はらのむしがなる) (metaphor for) empty stomach; feeling of hunger
蟹味噌[かにみそ;カニミソ, kanimiso ; kanimiso] (n) (uk) brown meat (crab); miso-like paste found inside a crab's (and arthropods in general) intestinal area
柔毛[じゅうもう, juumou] (n) (1) (See 剛毛) soft hair; (2) (See 絨毛・1) villus (intestinal)
消化管間質腫瘍[しょうかかんかんしつしゅよう, shoukakankanshitsushuyou] (n) gastrointestinal stromal tumor (tumour); GIST
絨毛[じゅうもう, juumou] (n,adj-no) (1) villus (intestinal or chorionic); (2) (See 柔毛・1) soft hair
胃腸炭疽[いちょうたんそ, ichoutanso] (n) gastrointestinal anthrax
胃腸病[いちょうびょう, ichoubyou] (n) gastrointestinal disorder
胃腸神経症[いちょうしんけいしょう, ichoushinkeishou] (n) gastrointestinal neurosis
腸内[ちょうない, chounai] (n,adj-no) intestinal; inside the intestines

intestinal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยาธิลำไส้[n. exp.] (phayāt lams) EN: intestinal parasite FR: parasite intestinal [m]
ตานขโมย[n.] (tānkhamōi) EN: children's intestinal disease caused by worms FR:
งูพริกสีน้ำตาล[n. exp.] (ngū phrik s) EN: brown long-glanded coral snake ; Manticora intestinalis FR: Manticora intestinalis
พยาธิตัวกลมในลำไส้[n. exp.] (phayāt tūa ) EN: gastrointestinal nematode FR:
พริกสีน้ำตาล[n. exp.] (phrik sī nā) EN: brown long-glanded coral snake ; Manticora intestinalis FR: Manticora intestinalis
ระบบทางเดินอาหาร[n. exp.] (rabop thāng) EN: gastrointestinal tract ; GI tract FR:

intestinal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ileus; Darmverschluss {m} [med.]ileus; intestinal blockage
Darmgeschwür {n} [med.]intestinal ulcer
Darmkrebs {m} [med.]intestinal cancer
Magen-Darm-Trakt {m} [anat.]gastro-intestinal tract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intestinal
Back to top