ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intervenor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intervenor*, -intervenor-

intervenor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intervenor (n.) ผู้ที่เข้ามาสอดแทรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สอด (n.) intervenor See also: third party, the third hand, interfering person
มือที่สาม (n.) intervenor See also: third party, the third hand, interfering person Syn. ผู้สอด

intervenor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
補助参加人[ほじょさんかにん, hojosankanin] (n) auxiliary intervenor (in a lawsuit)

intervenor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือที่สาม = มือที่ 3[n.] (meūthīsām) EN: intervenor ; third party ; the third hand ; interfering person FR: tiers [m] ; intercesseur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intervenor
Back to top