ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interscholastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interscholastic*, -interscholastic-

interscholastic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interscholastic (adj.) ระหว่างโรงเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interscholastic
Back to top