ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

internee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *internee*, -internee-

internee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
internee (n.) ผู้ถูกกักขัง See also: ผู้ต้องขัง
English-Thai: HOPE Dictionary
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interneeผู้ถูกกักกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

internee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ถูกกักกัน[n. exp.] (phū thūk ka) EN: internee FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า internee
Back to top