ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

internationalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *internationalize*, -internationalize-

internationalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
internationalize (vt.) ทำให้เป็นสากล Syn. globalize
English-Thai: Nontri Dictionary
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ

internationalize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨国化[kuà guó huà, ㄎㄨㄚˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 跨国化 / 跨國化] internationalize; globalize

internationalize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้เป็นสากล[v. exp.] (thamhai pen) EN: internationalize FR: internationaliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า internationalize
Back to top