ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

internationalism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *internationalism*, -internationalism-

internationalism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
internationalism (n.) นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ See also: นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
internationalismลัทธิอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internationalismลัทธิสากลนิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สากลนิยม (n.) internationalism See also: internationality

internationalism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际主义[guó jì zhǔ yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 国际主义 / 國際主義] internationalism

internationalism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターナショナリズム;インターナションアリズム[, inta-nashonarizumu ; inta-nashon'arizumu] (n) internationalism
プロレタリア国際主義[プロレタリアこくさいしゅぎ, puroretaria kokusaishugi] (n) proletarian internationalism
国際主義[こくさいしゅぎ, kokusaishugi] (n) internationalism

internationalism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สากลนิยม[n.] (sākonniyom) EN: internationalism FR: internationalisme [m]

internationalism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internationalismus {m}internationalism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า internationalism
Back to top