ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interlocution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interlocution*, -interlocution-

interlocution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interlocution (n.) การสนทนา See also: การพูดคุย, การเจรจา Syn. conversation
English-Thai: HOPE Dictionary
interlocution(อินเทอโลคิว'เชิน) n. การสนทนา,การเจรจา, Syn. conversation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interlocution
Back to top