ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interleave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interleave*, -interleave-

interleave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interleave (vt.) ใส่แผ่นแทรก See also: เพิ่มใบแทรก
interleave with (phrv.) สอดแทรกด้วย See also: แทรกด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interleave๑. แทรกสลับ๒. สลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

interleave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
套叠[tào dié, ㄊㄠˋ ㄉㄧㄝˊ, 套叠 / 套疊] overlapping; nesting; to interleave

interleave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターリーブ[, inta-ri-bu] (n) interleave
インタリーブ[, intari-bu] (n,vs) {comp} interleave
メモリインターリーブ[, memoriinta-ri-bu] (n) {comp} memory interleave
インターリーブメモリ[, inta-ri-bumemori] (n) {comp} interleaved memory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interleave
Back to top