ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercultural

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercultural*, -intercultural-

intercultural ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercultural (adj.) ซึ่งเกิดระหว่างคนหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intercultural communicationการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม [TU Subject Heading]

intercultural ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨文化[kuà wén huà, ㄎㄨㄚˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 跨文化] intercultural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercultural
Back to top